Fond malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci Programu

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020

 

 

Realizační dokument

Společný realizační dokument Fondu malých projektů - zde ke stažení - verze 7.11.2017 (upravena pravidla pro opakované předkládání stejných projektů bez inovací)

Pokud není ve Společném realizačním dokumentu k Fondu malých projektů uvedeno jinak, je nutno se řídit dokumentací programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 - příručkami pro české kooperační partnery.

On-line formulář projektové žádosti

Základní informace:

1) Obsah podpory

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí
 • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušensotí, představení, kulturních a sportovních akcí
 • Výměny skupiny, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků
 • Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti
 • Projekty práce s veřejností a propagace území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce)
 • Zpracování analýz a dokumentací při přípravu projektů v rámci Programu spolupráce
 • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí

2) Druh a výše podpory

Podpora je poskytována jako projektová podpora ve formě nevratné dotace na principu zpětného proplacení uskutečněných výdajů.

Celkové výdaje na malý projekt nemohou překročit částku 30.000 €. Výše podpory činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů, avšak nanejvýš 15.000 € z prostředků ERDF. Vlastní podíl činí nejméně 15 % celkových způsobilých výdajů.

Projekty jsou koncipovány pouze jako jednostranně financované. V jednom projektu uplatňuje výdaje vždy jen jeden z partnerů.

3) Způsobilé výdaje

 • Personální náklady a režijní výdaje jsou podporovány paušální sazbou
 • Náklady na externí odborné poradenství a služby

           Služby související s organizací a realizací akcí nebo zasedání

           nájemné za prostory

           catering / stravování

           tlumočnické a překlatelské služby vč. nájemného za konferenční techniku

           honoráře pro přednášející a osoby s odbornými znalostmi

           náklady na cestování a ubytování účastníků

           náklady na cestování a ubytování externích odborníků

           náklady na dopravu

           věcné ceny do soutěže

           poplatky odváděné kolektivním správcům autorských práv

           výdaje na povinné pojištění účastníků akcí

           Výdaje na propagaci, komunikaci, publicitu nebo poskytování informací v souvislosti s projektem menší předměty v souvislosti s propagací, komunikací, publicitou nebo poskytováním informací s vazbou na projekt.

           Výdaje na vývoj, úpravy a aktualizaci systémů informačních technologií a internetových stránek.

           Výdaje na analýzy pro přípravu velkých projektů v rámci Programu spoupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko.

           Účast na akcích, účastnické poplatky, vstupné.

           Práva duševního vlastnictví.

 • Výdaje na vybavení

4)  Nezpůsobilé výdaje

 •           pokuty a výdaje na mimosoudní a soudní právní spory
 •           úroky z dlužných částek
 •           dary
 •           leasing
 •           náklady související s kolísáním směnných kurů
 •           odpočitatelná daň z přidané hodnoty
 •           skonta, pokud je příjemce skutečně platil
 •           výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských  subjektů

                     sídlících v dotačním území a podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo vykonávající tyto kulturní a umělecké činnosti mají též

                    sídlo v dotačním území a jimi dodávaná kulturní a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejich příjmu

 5) Obecné

Dotačními prostředky budou podpořeny malé projekty zaměřené na setkávání. Projektové aktivity mají vést k zintenzivnění přeshraniční informace, komunikace a spolupráce mezi občany, občanskými sdruženími, úřady a dalšími neziskovými sbujetky ve společném programovém území.

Z podpory jsou vyloučeny investice.

Doporučená maximální délka projektu je 12 měsíců. Registrace projektu může uznatelnost výdajů a tím i délku projektu prodloužit max. na 1,5 roku. Projekt proto nemůže být předložen a zaregistrován příliš brzy před svou realizací.

 

Postup podání projektová žádosti

Projektová žádost a podrobný rozpočet projektu se vyplňují v elektronické formě. Projektové žádosti mohou být odevzdávány průběžně.

Ve formuláři projektové žádosti je třeba jasně a srozumitelně představit přeshraniční spolupráci. Pouze přehledná a srozumitelná žádost a tomu odpovídající rozpočet mohou být dobrým základem pro hodnocení projektu.

Do podrobného rozpočtu uveďte veskeré výdaje potřebné k realizaci projektu. Jejich způsobilost konzultujte se Sekretariátem FMP.

Paušály pro personální náklady a kancelářské a administrativní výdaje budou vypočeny automaticky.

Úplně a správně vyplněnou projektovou žádost žadatel vytiskne, zajistí podpisy všech partnerů a doloží všechny povinné přílohy. Projektová žádost včetně všech povinných příloh se odevzdává v nerozebíratelné formě (např. desky, rychlovazač, atp..)

Před samotným odevzdáním projektové žádosti doporučujeme vše konzultovat se Sekretariátem FMP.

Formulář projektové žádost se vyplňuje on-line zde

Povinné přílohy k projektové žádosti:

1) Podrobný rozpočet automaticky vygenerovaný z projektové žádosti

2) Stanovy (statut) - oba partneři

3) Výpis z registru ekonomických subjektů - oba partneři

4) Doložení jednatelského oprávnění (statutární orgán) - oba partneři

5) Udělení souhlasu se zpracováním dat - za každého z partnerů zvlášť

6) Podrobný položkový rozpočet - odevzdat elektronicky i v tištěné podobě - pouze čeští žadatelé

7) Čestné prohlášení projektu (formulář)  - pouze čeští žadatelé

 

Realizace projektu

Souhrnné informace naleznete v Informační brožurce a Realizačním dokumentu v sekci Dokumentace fondu

 

Ke Stažení:

Prezenční listina

Pokyny k vyplnění projektové žádosti

 

Vyúčtování projektu

1) 2x Soupiska účetních dokladů - excelový soubor. Tuto tabulku žadatel vyplní podle vzorového listu

2) 2x Závěrečná zpráva a žádost o platbu se vyplňuje on-line ve stejném systému jako projektová žádost.

3) Vyúčtování se dle smlouvy o dotaci odevzdává do 30-ti dnů po ukončení realizace projektu, a to v nerozebíratelné a uspořádané formě.

4) ostatní dokumenty a čestná prohlášení potřebná k vyúčtování projektu naleznete v sekci Dokumentace

 

Důležité odkazy

Trojstranné stránky Euroregionu Nisa - http://neisse-nisa-nysa.org/index.php?id=1&L=1

Stránky programu - http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana