EUREX - klíčové slovo Euroregionu

          Slovo EUREX v případě Euroregionu Neisse -Nisa-Nysa znamená skupinu euroregionálních expertů, kteří dobrovolně část své energie a času věnují rozvíjení přeshraniční spolupráce s odborníky a kolegy z druhé strany hranice.

          Idea společných pracovních skupin složených z čských, polských a německých odborníků byla představena již na zakládací konferenci Euroregionu v Zittau v roce 1991. Během uplynulých 20 let se tyto dobrovolné někdy více a někdy zase méně formální uskupení expertů staly těžištěm mezinárodní spolupráce odborníků v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nisa. EUREX se stal takto místem výměny zkušeností, informací, koordinace společných akcí a iniciátorem třístranných projektů.

          V současné době vyvíjí aktivní činnost 17 mezinárodních pracovních skupin, jejichž jednání probíhají cca 2x - 6x ročně střídavě v každé zemi. Úspěšnost plnění jednotlivých úkolů je vždy odvislá od konkrétních zadání, finančních možností a aktivitě a postojích jednotlivých členů jako dobrovolných pracovníků.

          I přes složitost práce ve vícejazyčném prostředí, v prostředí různých národních kultur a zvyklostí s odlišnými institucemi, dosažené dvacetileté výsledky prohlubují mezinárodní spolupráci a přispívají tak významnou měrou k rozvoji celého Euroregionu. Proto je třeba tuto dobrovolnou práci cca 100 dobrovolníků ze všech tří zemí zvláště ocenit.

          Publikace Fakta a vize 2010 by měla být prezentací činnosti pracovních skupin Euroregionu Nisa za uplynulých 20 let.

          Převážná část zpracovaných údajů, zajímavých a někdy dávno zapomenutých informací, námětů na projekt či vydaných publikací byla dochována především díky pečlivé archivaci koordinátora pracovních skupin pana ing. arch. Miroslava Ulmanna. Záznamy a dokumenty k jednotlivým skupinám pořizoval a archivoval od zakládající konference Euroregionu Nisa v roce 1991 až do loňského roku, kdy 1. listopadu 2009 náhle zemřel.

          Právem mu tedy patří na tomto místě upřímné poděkování za obětavou a vynikající práci, kterou pro Euroregion Nisa odvedl.

          Ing. arch. Miroslav Ulmann 1929 - 2009

          Ing. arch. Miroslav Ulmann se narodil 6.12.1929 v Turnově. Po ukončení docházky na obecné škole v roce 1941, nastoupil do reálného gymnázia, které v roce 1949 úspěšně zakončil maturitní zkouškou. V roce 1953 složil 2. státní zkoušku na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství a v roce 1978 závěrečnou zkoušku na Vysoké škole ekonomické - obor ekonomika stavby měst. V období let 1953 - 1992 pracoval převážně jako projektant a hlavní architekt na Krajském národním výboru v Liberci, v podniku Stavoprojekt a na Úřadu města Liberec.

          1. října 1992 nastoupil na poloviční úvazek do sekretariátu české části Euroregionu Nisa  jako koordinátor. 1. ledna 1993, již jako důchodce, začal v Euroregionu Nisa pracovat na plný úvazek ve funkci koordinátora akcí české části Euroregionu Nisa.

 

FAKTA ERN                                                                                          VIZE ERN

Obsah                                                        ke stažení:                                                                         

1.  Hospodářství                   download                                       Hospodářství 
2. Cestovní ruch                  download   Cestovní ruch 
3. Statistika                  download   Statistika 
4. Doprava                  download   Doprava 
5. Cykloturistika                  download   Cykloturistika 
6.  Kultura                   download   Kultura 
7.  Sport                   download   Sport                  
8.  Voda - čistá Nisa                   download   Voda - čistá Nisa 
9.  Lesy                   download   Lesy 
10.  Knihovny                  download   Knihovny 
11.  Školství                   download   Školství
12.  Historie                   download   Historie 
13.  Ochrana památek                  download   Ochrana památek 
14.  Veřejné zdraví                  download   Veřejné zdraví 
15.  Zdravotnická záchranná služba                   download   Zdravotnická záchranná služba 
16.  Krizové řízení                   download   Krizové řízení 
17.  Rovnost šancí                   download   Rovnost šancí 
                                          

Ke stažení:    FAKTA A VIZE ERN                                                              Memorandum ERN 1991

                   FAKTEN A VISIONEN                                                            Memorandum ERN 1996

                   FAKTY I VIZJE                                                                    Memorandum ERN 2001

 

 

public.pl_cz.JPG