EUREX Statistika v Jelení Hoře

05.04.2016Tisknout

Jednání pracovní skupiny EUREX „Statistika” Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se uskutečnilo v Jelení Hoře dne 16.3.2016. 

Přítomní účastníci projednali práce na společných materiálech vydávaných v roce 2016, konkrétně stav prací na publikaci „Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ a publikaci „Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

·     materiál Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa bude na webových stránkách publikován na konci měsíce října 2016. Veškerá data týkající se cen hodnocených komodit za květen 2016 by měla být na všech stranách uskupení k dispozici nejpozději v červenci až srpnu 2016. V různých časových termínech jsou však zveřejňovány údaje o průměrných hrubých měsíčních mzdách, nejpozději má data k dispozici polská strana.

·     materiál „Okresy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ bude od roku 2016 publikován pod názvem „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa – základní informace“. Tato změna byla domluvena na jednání pracovní skupiny, které se konalo 25. 11. 2015 v Liberci. Většina dat tak bude od tohoto roku uváděna pouze za členské obce uskupení a nikoliv, jak tomu bylo v případě Libereckého kraje, v úhrnu za všechny okresy, resp. celý Liberecký kraj. Podle dohody by měl být tento materiál na webových stránkách úřadů zveřejněn koncem listopadu 2016.

·     brožura „Euroregion Neisse-Nisa-Nisa v číslech“ by měla být vydána v tištěné podobě koncem ledna 2017. Tisk materiálu v jednotlivých jazykových mutacích zajistí německá strana, která zároveň navrhne šablonu dokumentu, včetně grafické úpravy. Tento návrh bude zaslán českým a polským kolegům k náhledu, případným připomínkám a k naplnění daty. Součástí materiálu jsou specifické grafy, tzv. stromy života, budou prezentovat data za rok 2015 a projekci obyvatel v roce 2030. Brožura se bude skládat z tabulek a grafů, v závěru budou uvedeny metodické poznámky, materiál nebude obsahovat textovou část. Obě strany mohou zároveň zaslat svůj návrh obálky. Práce bude možné shrnout a prodiskutovat na dalším jednání pracovní skupiny, které se uskuteční v listopadu v německém Kamenz.

Dalším bodem jednání byl stav prací na materiálu „Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. Publikace je v zásadě před dokončením. Účastníci jednání si již vyměnili téměř veškerá data a případné nejasnosti vyřešili osobně v rámci jednání. Německá strana doplní údaje o věkové struktuře obyvatel (tj. počet obyvatel ve skupině 60–64 a 65 a více let), počtu zemřelých, projekci obyvatel (ta bude tamním úřadem oficiálně schválena a tím i publikována 12. dubna 2016), zaměstnanosti a počtu příjemců a výši důchodů. Vzhledem k termínu zveřejnění projekce obyvatel na německé straně by materiál mohl být na webových stránkách úřadů publikován zhruba ve druhé polovině měsíce dubna.

Obsah třetího bodu jednání vyplynul z listopadového setkání pracovní skupiny v Liberci, kde se strany dohodly na nutnosti uvést v rámci materiálu „Ceny a příjmy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ metodické odlišnosti týkající se způsobu zjišťování spotřebitelských cen na jednotlivých stranách uskupení. Česká a polská strana příslušnou metodiku předala, německá strana ji po konzultaci s příslušnými odborníky. Uvedená metodika společně s metodikou týkající se průměrných hrubých mezd budou součástí zmíněného materiálu.

Na závěr byl domluven termín příštího jednání, a to předběžně na 22. listopad 2016, místem konání bude německé Kamenz.

 

 

Zpět na seznam zpráv