Special Karte des politischen Amtsb

03.07.2014Tisknout

- - -

 

Special Karte des politischen Amtsbe[zirkes] Böhm. Leipe, 1875, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sign. KA - 17

 

Mapa politického úředního okresu Česká Lípa je nezvyklá ve více ohledech. Nejen tím, že se soustředí na poměrně nevelký prostor, jejž ze severu ohraničuje okresní hejtmanství Jablonné v Podještědí (Gabel), ze severozápadu Děčín (Tetschen), z jihozápadu Litoměřice (Leitmeritz), z jihu Dubá (Dauba) a z jihovýchodu Mnichovo Hradiště (Münchengrätz). Hranice mezi nimi vymezuje tečkovaná čára. Mapa je vynesena na obdélníkovou mřížku bez obvyklých údajů o zeměpisné šířce a délce. Měřítkem je jeden coul přepočitatelný na 800 vídeňských sáhů. Postrádáme běžné vysvětlení použitých kartografických symbolů. Z větší části je však lze odvodit. Různě jsou označena města, městyse a vesnice. Podrobnosti se tu zrcadlí například v poměrně věrně zakresleném půdorysu České Lípy, jejíž střed si uchoval ještě středověké členění. S ním ostře kontrastují půdorysy jiných blízkých měst, například Zákup (Reichstadt) a Mimoně (Niemes). Znázornění zástavby menších obcí, vesnic, s ohledem na podrobné měřítko mapy vybočuje z obvyklé schematičnosti. Takto vypracované kartografické dílo se svým pojetím blíží spíše mapě katastrální. Zahrady u domů jsou vybarveny zeleně, pole světle okrovou, další plochy, zřejmě lesy, tmavě okrově. Zaznamenána je rybniční soustava. U řek vidíme ještě neregulovaná koryta. Zvláště intenzivně tok Ploučnice před tím, než dosáhne České Lípy, ale i za ní, vytváří pozoruhodné meandry.

Silnější černou čarou je znázorněna železnice, světlejšími linkami silnice a cesty pro menší náklady a pro pěší. Hrady se objevují i se svými jmény (Ralsko/Roll) stejně jako další nekótované vrcholy Ralské pahorkatiny. Na první pohled je zřejmé, že poměr zalesnění a polí či luk, které jsou zde barevně odlišeny, je přibližně vyrovnaný. Zvláště v okolí větších sídel - České Lípy a Mimoně - převažuje zemědělsky využívaná půda. Naopak rozsáhlá rybniční soustava se soustředí jihozápadně a jihovýchodně od obce Zahrádky.

Z hlediska celkového zpracování je mapa dobře přehledná svou jednoduchostí. Otázkou zůstává, jakému účelu měla sloužit přednostně.

 

Special Karte des politischen Amtsbe[zirkes] Böhm. Leipe, 1875, heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Sign. KA - 17

 

Diese Karte des politischen Bezirks Böhmisch Leipa (Česká Lípa) ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, u. a. darin, dass sie sich auf einen relativ kleinen Raum konzentriert, der vom Norden vom Bezirk Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí), vom Nordwesten von Tetschen (Děčín), vom Südwesten von Leitmeritz (Litoměřice), vom Süden von Dauba (Dubá) und vom Südosten von Münchengrätz (Mnichovo Hradiště) begrenzt wird. Die Grenze zwischen den Bezirken wird durch eine gepunktete Linie markiert. Die Karte enthält ein rechteckiges Planquadratgitter ohne die übliche Angabe der geografischen Längen und Breiten. Der Maßstab ist in Zoll angegeben, wobei 1 Zoll 800 Wiener Klaftern entspricht. Wir vermissen hier die geläufige Zeichenerklärung. Zum größten Teil aber lassen sich die Zeichen ableiten. Verschiedenartig sind die Städte, Marktflecken und Dörfer markiert. Der Grundriss von Böhmisch Leipa ist recht detailliert gehalten und enthält die mittelalterliche Gliederung. Dazu stehen die Grundrisse der nahen Städte, z. B. Reichstadt (Zákupy) und Niemes (Mimoň), in scharfem Kontrast. Die Darstellung der Bebauung kleinerer Gemeinden weicht im Vergleich mit der Genauigkeit der Karte vom gewohnten Muster ab. Durch diese Konzeption ähnelt dieses Kartenwerk eher einer Katasterkarte. Die Gärten um die Häuser sind grün, die Felder mit heller Ockerfarbe, andere Flächen, offensichtlich Wälder, mit dunkler Ockerfarbe gefärbt. Eingezeichnet ist auch das Teichsystem. Die Betten der Flüsse sind noch nicht reguliert. Der Fluss Polzen (Ploučnice) vollführt vor und hinter Böhmisch Leipa beachtliche Mäander.

Mit starker schwarzer Farbe werden die Eisenbahnstrecken dargestellt, mit helleren Linien die Straßen und Wege für geringe Lasten und Fußgänger. Die Burgen scheinen mit ihren Namen auf, z. B. Rollburg/ Ralsko), ebenso die unkotierten Gipfel der Rollberger Hügellandes. Auf den ersten Blick ist klar, dass das Verhältnis von Bewaldung und Feldern bzw. Wiesen, die voneinander farblich abgegrenzt sind, in etwa gleich ist. Besonders in der Umgebung größerer Residenzen, z. B. Böhmisch Leipa und Niemes - überwiegt der landwirtschaftlich genutzte Boden. Dem gegenüber konzentriert sich das Teichsystem südwestlich und südöstlich von der Gemeinde Neugarten.

Aus Sicht ihrer gesamten Verarbeitung ist die Karte durch ihre Einfachheit gut übersichtlich. Allerdings bleibt die Frage offen, was für einen konkreten Zweck sie dienen sollte.

Zpět na seznam