Karte der Reichenberger Bezirkshauptmannschaft

03.07.2014Tisknout

- - -

 

Karte der Reichenberger Bezirkshauptmannschaft. Ein Lehrmittel für den Unterricht in der Vaterlandskunde herausgegeben von dem Lehrpersonale der Leitmeritzer k. k. Hauptschule, 1850, C. W. Medau, Litoměřice, kolorovaný kamenotisk, 55 x 75 cm, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sign. 59 019, KA - 15

 

Mapa vznikla jako učební pomůcka pro výuku vlastivědy na německých školách libereckého okresního hejtmanství. Je opatřena mřížkou i značením zeměpisných šířek a délek. Největším a nejlidnatějším městem byl Liberec, proto je mu také věnována největší pozornost v informativní tabulce v levém dolním rohu mapy, která podává přehled o počtu obyvatel, škol, ale též jazyku, jímž se v kraji mluví. Výčet důležitých skutečností v regionu obsáhl továrny, barvírny, tiskárny, tržnice, špitály a poštovní úřady. O Liberci se žáci dozvěděli jen několik útržkovitých zpráv. Mylně se datuje už údajné založení města Přemyslem Otakarem II. roku 1266. Středověk charakterizuje výstavba prvního kostela a jeho zničení Janem Žižkou, prý roku 1421. Zmínky patří prvním soukeníkům, zakladateli nové městské čtvrti Albrechtu z Valdštejna a Švédům v době třicetileté války. Zapomenuty nejsou morové rány ani bitva u Liberce roku 1757. Pocta patří zakladateli první městské knihovny, faráři Antonu Kopschovi. Kromě požárů byla pro Liberec důležitá výstavba Kristiánova města počátkem 19. století za hrabat Clam-Gallasů.

Pro značení nadmořských výšek se užívalo tzv. Lehmannovo šrafování. Byl jím znázorněn terén Jizerských hor a jejich dominant nebo význačné lokality (Malá Jizera - Klein Iser). Nechybějí značky pro státní silnice, cesty obyčejné i pro poštovní dostavníky. Vidíme řeky a potoky, souvislá zalesnění. Odlišně se značí města, městečka, vsi, farní a pobočné (filiální) kostely, protestantské modlitebny. Zvláštní symboly mají lánové (dlouhé, kolonizační) vsi, panská sídla - zámky, hradní zříceniny. Vidíme tu mlýny a poštovní stanice. Dole vprostřed mapového listu najdeme měřítka „v německých aneb geografických mílích". Kromě širšího Liberecka je tu znázorněn ještě semilský okres na jihu. Na severovýchodě tvoří státní hranici „pruské Slezsko", na východě Jičínský kraj (Gitschin), na jihozápadě okresní hejtmanství turnovské (Turnau), na severovýchodě Jablonné v Podještědí (Gabel) a na severu Frýdlant (Friedland).

Mapu vydal tiskař a litograf Carl Wilhelm Medau (1791-1866). Do Litoměřic se přistěhoval v době napoleonských válek roku 1813. Pracoval v tiskárně Františka Karla Laubeho a po jeho smrti roku 1816 vedl podnik, jemuž dal své jméno. Medau patřil k jedněm z nejvýznamnějších vydavatelů v Čechách v 19. století.

 

Karte der Reichenberger Bezirkshauptmannschaft. Ein Lehrmittel für den Unterricht in der Vaterlandskunde herausgegeben von dem Lehrpersonale der Leitmeritzer k. k. Hauptschule, 1850, C. W. Medau, Leitmeritz (Litoměřice), kolorierter Steindruck, 55x75 cm, heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Sign. 59 019, KA - 15

 

Die Karte entstand als Lehrmaterial für den Heimatkundeunterricht an den deutschen Schulen innerhalb des Bezirkes Reichenberg (Liberec). Sie ist mit einem Planquadratgitter sowie der Kennzeichnung der geografischen Längen und Breiten ausgestattet. Die größte und am dichtesten bevölkerte Stadt war Reichenberg. Daher wird ihr auf der Informationstabelle in der linken unteren Ecke der Karte die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Tabelle gewährt einen Überblick über die Einwohnerzahl, über Schulen, aber auch über die Verteilung der Sprachen, die hier gesprochen werden. Die Auflistung der wichtigen Fakten enthält Fabriken, Färbereien, Druckereien, Markhallen, Spitäler und Postämter. Über Reichenberg erfahren die Schüler nur einige bruchstückhafte Daten. Das Gründungsdatum wird irrtümlich auf das Jahr 1266 festgesetzt. Das Mittelalter wird vom Bau der ersten Kirche und deren - angeblich im Jahre 1421 erfolgte - Zerstörung durch Jan Žižka geprägt. Erwähnung finden die ersten Tuchmacher, der Gründer eines neuen Stadtviertels, Albrecht von Wallenstein und die hier im dreißigjährigen Krieg hausenden Schweden. Auch die Pestepidemien und die Schlacht bei Reichenberg im Jahre 1757 werden nicht vergessen. Ehre wird auch dem Gründer der ersten Stadtbibliothek, dem Pfarrer Anton Kopsch, zuteil. Neben den Bränden bildet auch der Bau des Stadtteils Christiansstadt (Kristiánov) Anfang des 19. Jahrhunderts unter den Grafen von Clam-Gallas ein wichtiges Kapitel der Stadtgeschichte.

Zur Kennzeichnung der Meereshöhen bediente man sich der Lehmann'schen Schraffierung. Damit wurden das Terrain des Isergebirges und dessen Dominanten oder auch andere bedeutsame Lokalitäten, z. B. die Kleine Iser, veranschaulicht. Es fehlen auch nicht die Zeichen für die Staatsstraßen, gewöhnliche Wege und Postkutschenwege. Wir sehen Flüsse, Bäche und zusammenhängende Waldgebiete. Unterschiedlich markiert sind Städte, Kleinstädte, Dörfer, Pfarr- und Filialkirchen und protestantische Gebetsräume. Besondere Symbole sind Straßendörfer aus Kolonisationszeiten und Herrensitze (Schlösser, Burgruinen). Wir sehen hier Mühlen und Poststationen. Unten in der Mitte des Blattes finden wir die Maßstäbe in deutschen oder geografischen Meilen. Außer dem weiteren Reichenberger Gebiet ist auch der Bezirk Semil (Semily) erfasst. Im Nordosten grenzt das preußische Schlesien an Böhmen, im Osten haben wir den Jitschiner Kreis, im Südwesten den Bezirk Turnau (Turnov), im Nordosten Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí) und im Norden Friedland (Frýdlant).

Die Karte wurde vom Drucker und Lithografen Wilhelm Medau (1791-1866) herausgegeben. 1813, zur Zeit der napoleonischen Kriege, zog er nach Leitmeritz. Dort arbeitete er in der Druckerei von František Karel Laube und nach dessen Tod im Jahre übernahm er den Betrieb und gab ihm seinen Namen. Medau gehörte zu den herausragenden Verlegern in Böhmen im 19. Jahrhundert.

Zpět na seznam