Euroregion Neisse e.V.

Koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Důležité odkazy

www.neisse-nisa-nysa.org  - Euroregion Neiße - Nisa - Nysa
- je možné zde najít členské administrativní jednotky, aktuální články, statistiky a tabulky atd. Většina příspěvků je uvedena pouze v němčině, což považuji za nevýhodu pro většinu českých a polských čtenářů.

www.aopk.cz - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
- dostupný Ústřední seznam ochrany přírody ČR (ÚSOP), který obsahuje všechna zvláště chráněná území České republiky. Kromě ÚSOP jsou zde informace o legislativě ochrany přírody, kategoriích zvláště chráněných území, obecné ochraně krajiny, značení chráněných území, Natuře 2000 atd.

www.ochranaprirody.cz - Správy ochrany přírody
- zde jsou uvedeny charakteristiky všech chráněných krajinných oblastí, dále jsou na stránkách obecné informace o kategorii chráněná krajinná oblast, strategie rozvoje CHKO, nástroje péče o krajinu, legislativa - zákony a vyhlášky související s ochranou přírody a krajiny, výroční zprávy CHKO aj.

www.natura2000.cz - Natura 2000 v České republice

www.bfn.de - Natura 2000 v Německu
- stránky Spolkového úřadu pro ochranu přírody - Bundesamt für Naturschutz

www.lkp.org.pl/n2k/ - Natura 2000 v Polsku

www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí ČR
- údaje o legislativě ochrany přírody, obecné ochraně přírody, mezinárodních závazcích v ochraně přírody, zvláště chráněných územích, Natuře 2000 aj.

www.bmu.de - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

www.smul.sachsen.de - Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
- kromě seznamu všech „naturových" území seznamy chráněných území podle kategorií a zajímavé jsou i vrstvy GIS - jednotlivé kategorie chráněných území

www.mos.gov.pl - Ministerstwo Środowiska
- statistické články týkající se ochrany životního prostředí, příslušné právní normy, případně kontakty na potřebná oddělení

www.iucn.org - Světová unie na ochranu přírody
- kategorizace chráněných území podle IUCN, její historii

www.ramsar.org - Ramsarská úmluva
- stránky jsou poměrně nepřehledné, ale je na nich např. interaktivní mapa všech chráněných mokřadů, přehledy členských států a mokřadů v nich vyhlášených (jméno, rok vyhlášení, rozloha, předmět ochrany atd.). Informací je na stránkách mnoho, ale je třeba se v nich zorientovat.

www.unesco.org/mab/ - Man and the Biosphere
- seznam států a biosférických rezervací v nich vyhlášených, mapa všech biosférických rezervací ve světě

earthtrends.wri.org - Earth Trends, The Environmental Information Portal
- množství informací týkajících se životního prostředí. Mimo jiné klima a atmosféra, populace a zdraví, ekonomika a obchod, energie a zdroje, instituce životního prostředí a hlavně biodiverzita a chráněná území.