��daje k vypln��n�� Seznamu ����etn��ch jednotek pat����c��ch do d��l����ho konsolida��n��ho celku st��tu

Datum: 02.01.2023

Poet obcí k 31.12.2021:             133

% podíl kadé obce v ERN:          0,75%

Netto aktiva:                              2 683 958,20 K

Výše cizích zdroj:                      0,- K

Celkové náklady:                        8 362 493,93 K

Celkové výnosy?:                        9 096 752,76 K

Pohledávky:                                0,- K

Podíl na základním kapitálu:      0,75%

tisk