��daje k vypln��n�� Seznamu ����etn��ch jednotek pat����c��ch do d��l����ho konsolida��n��ho celku st��tu

Datum: 06.01.2022

 

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2020:

poet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl kadé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 1 984 628,67 K

výše ciz. zdroj: 0

celkové náklady:8 329 983,55 K 

celkové výnosy:  11 434 955,02 K

pohledávky:  14 830,00  K

podíl na základním kapitálu: 0,75%

tisk