Übersichtsplan der projektirten Eisenbahn Traçe vo

03.07.2014Tisknout

- - -

 

Übersichtsplan der projektirten Eisenbahn Traçe von Zittau über Böhmisch Leipa bis zum Anschlusse an die k. k. Staats-Eisenbahn bei Unter Beřkowitz, vytvořil Ing. Ignatz Kozlik, litografie, vydali synové Gottlieba Haaseho, Praha 1856, 60x44 cm, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sign. 66 426, KA - 18

 

Mapu dokončil v listopadu roku 1856 Ignatz Kozlik, železniční inženýr c. a k. soukromé rakouské železniční společnosti pro výbor pod předsednictvím prvního zastupitele Dr. Sigismunda Stickela, radního v České Lípě, a druhého zastupitele Karla Hlawy, hospodářského správce městského úřadu tamtéž. Kromě běžných označení měst, městysů a vesnic včetně zemských a krajských hranic, řek a souvislejších vodních ploch se zde objevují dvě červeně zvýrazněná a jedno dodatečně vytvořené modré značení projektovaných železničních tras.

Výbor, v jehož čele stáli oba výše jmenovaní muži, měl zájem na vybudování železnice v severojižním směru od města Varnsdorf na hranici se Saskem přes Českou Lípu a Dubou k jihu. Trať se měla napojit na Severní státní dráhu, totiž již vybudované spojení Praha-Děčín. Na mapě proto vidíme několik variant výstavby a napojení budoucí železnice. Návaznost k Dolním Beřkovicím byla logická zvláště z hospodářského hlediska, neboť v této obci na panství Lobkoviců se nacházely pivovar i cukrovar. Směr na Mělník a Prahu by byl pro trasu jistě výhodným a smysluplným řešením. K tomu uvádí pan Zdeněk Šindlauer: „Ačkoli projekt nikdy nebyl podrobněji rozpracován, objevuje se v dějinách severočeských železnic poměrně často a dosti obšírně se o něm také zmiňuje výzva městské rady v České Lípě ze dne 29. 8. 1862 (proklamace „k účasti na jednání o stavbě lokomotivní dráhy ze saské hranice přes Rumburk a Varnsdorf do České Lípy a odtud k Severní státní dráze, stejně tak ke stavbě dráhy z České Lípy přes Český Dub do Hodkovic u Liberce"). Samotná výzva se ovšem nikdy nestala bezprostředním impulsem ke stavbě některé ze železnic na Českolipsku. Mapa je pouze základním „ideovým" náčrtem; vyznačenou trasu včetně čárkovaných variant nelze brát vážně, protože vůbec nedbala terénních a tehdejších hospodářských poměrů. Není známo, zda bylo dílo podrobněji rozpracováno; pravděpodobně nikoliv vzhledem k vysoké ceně za zpracování projektu v rozsahu nutném pro zahájení povolovacího a stavebního řízení, což činilo cca 20-30 000 zlatých." Joseph Schwarz, pokladní ze Spořitelny v České Lípě, daroval mapu dne 29. května 1878 tamnímu vlastivědnému spolku Nordböhmischer Exkursions-Club. Později se stala součástí sbírek Musejního spolku pro kraj českolipský.

 

Übersichtsplan der projektirten Eisenbahn Traçe von Zittau über Böhmisch Leipa bis zum Anschlusse an die k. k. Staats-Eisenbahn bei Unter Beřkowitz, erstellt von Ing. Ignatz Kozlik, Lithografie, herausgegeben von den Söhnen Gottlieb Haases, Prag 1856, 60x44 cm, heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Sign. 66 426, KA - 18

 

Die Karte wurde im November 1856 von Ignatz Kozlik fertig gestellt. Er war Eisenbahningenieur der privaten K. u. K. - Eisenbahngesellschaft und war unter Vorsitz des ersten Vertreters Dr. Sigismund Stickel, einem Stadtrat in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), und des zweiten Vertreters Karel Hlawa, wirtschaftlicher Verwalter im Leipaer Rathaus, in einem Ausschuss tätig. Neben den geläufigen Markierungen für Städte, Marktflecken und Dörfer, der Staats- und Kreisgrenzen, Flüsse und zusammenhängende Wasserflächen erscheinen hier rot dargestellt die projektierten Eisenbahntrassen. Eine davon ist zusätzlich blau gefärbt.

Der Ausschuss, an dessen Spitze bei oben genannten Männer standen, setzte sich für den Ausbau der Eisenbahn in Nordsüdrichtung ein, nämlich von der Stadt Warnsdorf (Varnsdorf) an der Grenze zu Sachsen über Böhmisch Leipa und Dauba nach Süden. Die Trasse sollte an die Nördliche Staatsbahn, also an die bereits bestehende Verbindung Prag - Tetschen (Děčín), anknüpfen. Auf der Karte sehen wir daher einige Ausbauvarianten und den Anschluss der künftigen Eisenbahnlinie. Die Anbindung an die Gemeinde Unter Berschkowitz (Dolní Beřkovice) war besonders in wirtschaftlicher Hinsicht logisch; denn in dieser - in der Herrschaft Lobkowitz gelegenen - Gemeinde gab es sowohl eine Brauerei als auch eine Zuckerfabrik. Die Richtung nach Melnik und Prag war für diese Streckenführung gewiss eine vorteilhafte und sinnvolle Lösung. Dazu führt Zdeněk Šindlauer an: „Obschon das Projekt niemals besonders ausführlich ausgearbeitet wurde, erscheint es in der Geschichte der nordböhmischen Eisenbahn verhältnismäßig häufig, und auch der Aufruf des Stadtrats von Böhmisch Leipa erwähnt es am 29. 8. 1862." Dieser Aufruf selbst gab allerdings niemals einen unmittelbaren Impuls zum Bau irgendeiner der Eisenbahnen in die Gegend um Böhmisch Leipa. Die Karte skizziert lediglich eine Idee. Die ausgewiesene Trasse und die gestrichelt dargestellten Varianten können nicht ernst genommen werden, da sie die landschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten überhaupt nicht berücksichtigten. Es ist nicht bekannt, ob dieses Projekt jemals ausführlicher ausgearbeitet wurde. Wahrscheinlich kam es wegen der hohen Projektkosten nicht dazu, die etwa 20 000 bis 30 000 Gulden ausmachten. Joseph Schwarz, Kassierer der Sparkasse in Böhmisch Leipa, schenkte die Karte am 29. Mai 1878 dem dortigen Heimatkundeverein Nordböhmischer Exkursionsclub. Später wurde sie Bestandteil der Sammlung des Museumsvereins für den Böhmisch Leipaer Kreis.

Zpět na seznam