Karte der Bezirkhauptmannschaft Böhm

03.07.2014Tisknout

- - -

 

Karte der Bezirkhauptmannschaft Böhm. Leipa, navrhnul a kreslil Hugo Schwarz, tisk Johann Künstner, nedatováno (před 1893), kolorovaná litografie, 1:112 500, 48x30,5 cm, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sign. KA-7

 

Školní regionální mapa, kterou pro žáky vypracoval Hugo Schwarz, představuje okresní hejtmanství Česká Lípa, sestávající ze tří soudních okresů: České Lípy (Böhmisch Leipa), Mimoň (Niemes) a Nový Bor (Haida). Stejně jako u kartografických prací celostátního významu, i zde měly děti rozeznat hranice zemské a okresní včetně hejtmanství. Mohly také najít sídlo úřadu okresního hejtmanství či soudu. Rozvíjející se byrokracii charakterizuje rozšiřující se síť poštovních a telegrafních úřadů.

Známé značky odlišily města i vesnice a k nim příslušející obce. Cestování nabízely jak státní, tak okresní a obecní silnice i cesty včetně postupně budované železnice. Význam vodního hospodaření, ovšem rovněž povodňového ohrožení, pochopili žáci z modře zvýrazněných řek, potoků a rybníků. Zemědělsky důležité byly poplužní dvory i správa lesů, myslivny, pěstování chmele. Průmyslové uplatnění měly cihelny, vápenky, kamenolomy. Duchovní rozměr tradiční společnosti dokládají kostely, zámky i hrady, resp. jejich zříceniny.

Mapě opět scházejí šrafování či vrstevnice, z nichž by bylo možné učinit si představu o terénních rozdílnostech. Proto jsou některé lokality vybarveny tmavě okrovým vyznačením kopců či vrcholů části Lužických hor, Ralské pahorkatiny i západního okraje Jizerských hor.

Podle německé poznámky na mapě zcela vlevo dole Hugo Schwarz daroval své dílo dne 1. února 1894 Severočeskému exkurznímu klubu v České Lípě (Nordböhmischer Exkursions-Club). Později se dostalo do sbírek Musejního spolku pro kraj českolipský.

Tiskař Johann Künstner (1844-1911), který vedl svou českolipskou firmu od roku 1875, vydal asi tři sta děl: kalendáře, obchodní materiály, plakáty, pohlednice, knihy, časopisy i hudebniny. Litografie z jeho dílny měly poměrně vysokou úroveň zpracování. Tiskárna byla zrušena po znárodnění v roce 1949.

 

Karte der Bezirkhauptmannschaft Böhm. Leipa, entworfen und gezeichnet von Hugo Schwarz, Druck: Johann Künstner, undatiert (vor 1893), kolorierte Lithografie, 1:112 500, 48x30,5 cm, heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Sign. KA-7

 

Diese regionale Schulkarte, die von Hugo Schwarz extra für Schüler ausgearbeitet wurde, zeigt die Bezirkshauptmannschaft Böhmisch Leipa (Česká Lípa). Der politische Bezirk Böhmisch Leipa besteht aus drei Gerichtsbezirken: Böhmisch Leipa, Niemes (Mimoň) und Haida (Nový Bor). Ebenso wie bei kartografischen Arbeiten, die sich auf das gesamte Land beziehen, hatten die Kinder auch hier die Möglichkeit, die Landes- und Bezirksgrenzen nachzuvollziehen. Sie fanden darauf auch den Sitz der Bezirkshauptmannschaft und der Gerichts. Von der sich immer weiter ausbreitenden Bürokratie zeugt das Netz der Post- und Telegrafenämter.

Städte, Dörfer und die dazugehörigen Gemeinden werden durch die bekannten Zeichen symbolisiert. Das Reisen wurde sowohl durch Staats- als auch Bezirks- und Gemeindestraßen und Wege sowie durch die allmählich wachsende Eisenbahn ermöglicht. Die Bedeutung der Wasserwirtschaft, aber auch die Hochwassergefahr konnten die Schüler aus den blau hervorgehobenen Flüssen, Bächen und Teichen erschließen. Von landwirtschaftlicher Bedeutung waren Vorwerke, die Waldverwaltung, Förstereien und der Anbau von Hopfen. Industrielle Bedeutung besaßen Ziegeleien, Kalkwerke und Steinbrüche. Für das geistliche Leben standen Kirchen, Schlösser, Burgen und Burgruinen.

Auch dieser Karte fehlen Schraffierung und Höhenlinien zur Kennzeichnung der landschaftlichen Unterschiede. Dafür sind an einigen Lokalitäten mit dunkler Ockerfarbe einige Höhen und Gipfel des Lausitzer Gebirges, des Rollberger Hügellandes (Ralská pahorkatina) und der westliche Rand des Isergebirges gekennzeichnet.

Nach den deutschsprachigen Bemerkungen ganz unten links auf der Karte schenkte Hugo Schwarz sein Werk am 1. Februar 1894 dem Nordböhmischen Exkursionsclub in Böhmisch Leipa. Später kam es in die Sammlung des Museumsvereins für den Böhmisch Leipaer Kreis.

Der Drucker Johann Künstner (1844-1911), der seine Böhmisch Leipaer Firma seit dem Jahr 1875 führte, gab insgesamt etwa dreihundert Werke heraus: Kalender, Geschäftmaterialien, Plakate, Ansichtspostkarten, Bücher, Zeitschriften und Musikalien. Die Lithografien aus seiner Werkstatt hatten eine verhältnismäßig hohe Qualität. Die Druckerei wurde nach der Verstaatlichung im Jahr 1949 geschlossen.

Zpět na seznam