Euroregion Neisse e.V.

Koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Územně plánovácí dokumenty Libereckého kraje

 

Územně plánovací dokumenty Libereckého kraje

· Územně plánovací podklady kraje

Územně analytické podklady kraje (ÚAP_K)
Územně analytické podklady kraje (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.- stavební zákon) slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu, vlastností a hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti vztahu podmínek v území pro příznivé životní prostředí, pro sociální soudržnost a pro hospodářský rozvoj (rozbor podmínek udržitelného rozvoje) a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

· Územně plánovací dokumentace kraje

Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC)
Územní plán velkého územního celku (ve smyslu zákona č.50/1976 Sb., stavební zákon s účinností do 31.12.2006) stanovoval uspořádání a limity řešeného území, vymezoval významné rozvojové plochy, hlavní koridory dopravy a technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability a další území speciálních zájmů.

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK)
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon s účinností od 1.1.2007) stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a územní rezervy, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánu a pro rozhodování v území.

 

Územně plánovací dokumenty obcí

· Územně plánovací podklady obcí

Územně plánovací podklady slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu území, ověřují možnosti a podmínky jeho změn a slouží k pořízení územně plánovací dokumentace, její aktualizaci nebo změně a pro rozhodování v území obcí. Existující územně plánovací podklady jsou archivovány u pořizovatelů (obcí).


Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností (ÚAP_ORP)

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.- stavební zákon) slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu, vlastností a hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti vztahu podmínek v území pro příznivé životní prostředí, pro sociální soudržnost a pro hospodářský rozvoj (rozbor podmínek udržitelného rozvoje) a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

 

· Územně plánovací dokumentace obcí

Územní plán obce
Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území.